Polisi cludo

Hwn yw ein Polisi Cludo ar gyfer Archebion Adwerthu o’n siop ar-lein. Os ydych yn gwsmer masnach, cysylltwch â ni ar info@inthewelshwind.co.uk neu 01239 872300 i gael gwybod rhagor am gludo i gwsmeriaid masnach.

Prosesir pob archeb fel arfer o fewn 1-3 diwrnod busnes (ac eithrio penwythnosau a gwyliau banc).

Pan fyddwch yn archebu, bydd gofyn ichi ddarparu cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol er mwyn inni eich diweddaru am eich archeb.

Ar ôl ichi archebu, byddwch yn cael e-bost neu neges destun i gadarnhau (gan ddibynnu ai cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol a ddarparwyd gennych), gyda manylion eich archeb.

Cewch hysbysiad arall (drwy e-bost neu neges destun) pan fydd eich archeb wedi gadael.

Ar adegau, efallai na fyddwn yn gallu prosesu eich archeb o fewn y fframiau amser hyn. Os felly, ceisiwn roi gwybod ichi o hyd beth sy’n digwydd. Mae croeso ichi ffonio’r ddistyllfa ar 01239 872300 os oes gennych ymholiad am eich archeb.

Cyfraddau ac Amcangyfrifon Cludo Domestig

Bydd costau cludo ar gyfer eich archeb yn cael eu cyfrifo a’u harddangos yn y man talu, gan ddibynnu ar werth eich archeb.

O fewn y DU, cynigiwn y cyfraddau cludo canlynol:

Tocynnau rhodd a phrintiau - £1.50

Finegr - £2.95

Poteli (o dan £40) - £5.00

Poteli (£40 a throsodd) – Am ddim

Cludo am Ddim Cynigiwn gludiant am ddim ar gyfer archebion poteli sy’n werth £40 ac sydd o fewn ardal bostio tir mawr y DU.

Casglu o’r Ddistyllfa

Os ydych yn byw’n lleol i’r ddistyllfa neu os ydych yn pasio ac am gasglu archeb a wnaethoch ar- lein, rydym yn hapus i baratoi’ch archeb ar eich cyfer. Ni chodir costau cludo ar gasgliad o’r ddistyllfa.

Os hoffech gasglu eich archeb o’r ddistyllfa, ticiwch y dewis ‘Casglu’ yn y man talu.

Ar ôl i chi osod eich archeb a’i bod yn barod i’w chasglu, byddwn yn anfon e-bost neu neges destun atoch yn cynnwys cyfarwyddiadau casglu.

Gallwch gasglu eich archeb unrhyw bryd rhwng 9 a 5pm ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Dewch â chadarnhad o’ch archeb gyda chi pan ddewch i gasglu.

Ffoniwch y ddistyllfa ar 01239 872300 ac fe wnawn ein gorau glas i fodloni unrhyw ofynion penodol ynglŷn â chasglu.

Byddwn yn cadw archebion y talwyd amdanynt ar-lein, ac a nodwyd yn rhai i’w ‘casglu’, am bythefnos. Os byddwch yn casglu ar ôl i bythefnos fynd heibio, ffoniwch ni ar 01239 872300 i wneud trefniadau arbennig.

Os byddwch yn dod i gasglu eich archeb fwy na phythefnos ar ôl gosod yr archeb a thalu amdani, ni allwn sicrhau y bydd yr eitemau a archeboch mewn stoc o hyd, heblaw inni wneud trefniant arbennig gyda chi.

Dewch â chadarnhad o’ch archeb gyda chi pan ddewch i gasglu.

Cludiant Rhyngwladol

Cysylltwch â ni os hoffech inni drefnu cludiant rhyngwladol.

Efallai bydd eich archeb yn destun tollau a threthi mewnforio (gan gynnwys TAW), a geir pan fydd nwyddau’n cyrraedd eu cyrchfan yn eich gwlad chi. Nid yw In The Welsh Wind Distillery Cyf. yn gyfrifol am y costau hyn os cânt eu cymhwyso, a chi’r cwsmer sy’n gyfrifol amdanynt.

Sut mae gweld statws fy archeb? Ar ôl i’ch archeb gael ei hanfon, byddwch yn cael hysbysiad gennym (drwy e-bost neu neges destun gan ddibynnu ai cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol a ddarparoch ar ddechrau’r broses dalu).

Os nad ydych wedi cael eich archeb cyn pen X diwrnod o gael eich e-bost cadarnhau anfon, cysylltwch â ni ar sales@inthewelshwind.co.uk gyda’ch enw a’ch rhif archeb, ac fe awn ar drywydd y peth i chi.

Ad-dalu, dychwelyd, a chyfnewid Dim ond os bydd eich nwyddau’n cyrraedd wedi’u difrodi, os na fyddant yn eich cyrraedd o gwbl, neu os bydd y nwyddau anghywir yn eich cyrraedd, y gallwn gynnig ad-daliad neu nwyddau newydd. Gofynnwn ichi roi gwybod inni am unrhyw broblemau o fewn terfynau amser penodol, a nodir yn ein polisi Dychwelyd/Ad-dalu, sydd hefyd yn egluro sut byddwn yn unioni unrhyw broblemau.

Rydym yn cydymffurfio’n llwyr â’r Rheoliadau Gwerthu o Bell – ceir manylion hefyd yn ein polisi Dychwelyd/Ad-dalu.

Cymraeg