Thema gyffredin sy’n perthyn i lawer o'n gwirodydd brand personol yw eu bod yno i adrodd stori. Hynny a'n hysbrydolodd i sefydlu’r ddistyllfa yn y lle cyntaf – yr awydd i ddefnyddio blasau a chynhwysion botanegol i adrodd straeon drwy jin. Mae brand Welsh Sisters, a sefydlwyd gan y chwiorydd Becky Jones a Tania Kenny, yn frwd dros adrodd straeon merched Cymru sy'n aml yn cael eu diystyru. Ac am straeon anhygoel.

Daw Becky a Tania o’r un ardal ag In The Welsh Wind. Fe alwon nhw heibio’r ddistyllfa i drafod hanes datblygu brand Welsh Sisters, a’u jin arobryn Morwyn a The Captain’s Wife, a'r llwybrau annisgwyl a ddilynwyd wrth lansio eu brand jin eu hunain.

Beth yw eich stori?

Cawsom ein magu ger arfordir Cymru, ac ymgartrefu yng Ngheinewydd, tref harbwr fechan ar arfordir Gorllewin Cymru. Mae'r môr yn bendant yn ein gwaed, er bod ein gyrfaoedd wedi’n tywys weithiau ymaith o’r arfordir. Er bod y ddwy ohonom wedi gwneud gwahanol bethau yn ein bywydau hyd yn hyn, mae straeon am y môr wedi’n hudo erioed, a straeon am Gymraësau sy'n aml heb eu hadrodd. Pan wnaethom ein poteli cyntaf o jin, roedd mudiad #MeToo yn magu nerth, ac roeddem yn ymwybodol iawn o brinder y lleisiau Cymreig yn y ddadl honno. Credem fod cyfle i chwythu'r llwch oddi ar rai o straeon menywod Cymru y gwyddem amdanynt, a’u cyflwyno i genhedlaeth newydd. Roedd jin fel petai’n gyfrwng gwych i wneud hyn.

Sut ddaethoch chi ar draws In The Welsh Wind?

In The Welsh Wind yw ein distyllfa leol. Aethom ar ymweliad ym mis Awst 2018 am brofiad gwneud jin (sef anrheg pen-blwydd!). Roeddem wedi gwirioni ar y jin a wnaethom, felly aethom yn ôl yn y mis Hydref i wneud 40 potel fel anrhegion Nadolig. Y peth nesaf a wyddem, roedden ni’n berchen ar gwmni jin.

Pa rai o wasanaethau In the Welsh Wind ydych chi wedi'u defnyddio?

Proses organig iawn oedd datblygu ein jin, gan ddechrau gyda'r profiad gwneud jin yn ôl yn 2018. Buom yn gweithio gyda thîm y ddistyllfa i fireinio'r rysáit a ddewisom yn y profiad gwneud jin, i greu ein jin masnachol cyntaf, Morwyn. Pan oeddem am ddatblygu ail jin, unwaith eto, helpodd tîm y ddistyllfa ni i nodi’r cynhwysion botanegol a fyddai'n ein helpu i adrodd hanes The Captain’s Wife – sef Cymraes a deithiai’r llwybrau gwynt cyson o Gymru i Dde America.

Cawsom gefnogaeth sylweddol gan y ddistyllfa gyda'r prosesau trwyddedu sy'n ofynnol i fod yn berchen ar frand jin, ac In the Welsh Wind sy’n distyllu a photelu Morwyn a The Captain’s Wife o hyd.

Unrhyw fomentau allweddol/amlwg/straeon doniol o'r cyfnod datblygu?

Drwy gydol ein taith, rydym wir wedi gwerthfawrogi agwedd agored a chefnogol y ddistyllfa – gan deimlo’n wir ein bod yn rhan o 'deulu' In the Welsh Wind. Rydyn ni'n rhydd i bwyso a mesur syniad a dod ag ef yn fyw – i raddau helaeth iawn, yr agwedd yw “Iawn, ac amdani...”.

Ochr yn ochr â'r gefnogaeth a'r creadigrwydd hwnnw, yr hyn a fu’n bwysig iawn i ni yw'r cyfleoedd sydd wedi agor i ni ers lansio Welsh Sisters. Rydym wedi sylweddoli pa mor bwysig yw jin i ddechrau sgyrsiau mewn sefyllfaoedd lle nad yw pobl fel arall yn teimlo'n hyderus neu'n gyfforddus i wneud hynny. Cynhaliom ddigwyddiad yn y dyddiau cynnar, 'Into the Tide', sef arddangosfa o waith dau artist lleol yn canolbwyntio ar nofio dŵr oer, a'r hyn y mae'r môr yn ei olygu i bobl. Peth pwerus iawn oedd cyfuno eu gwaith nhw â'n jin ni i ddod â'r gymuned leol at ei gilydd. Rhoddwyd ein jin hefyd mewn bagiau anrheg i staff yn un o'r ysbytai yn Abertawe sydd wir wedi rhoi popeth yn ystod argyfwng Covid. Cawsom wahoddiad i ddigwyddiad yn ymwneud ag iechyd meddwl lle buon nhw’n rhannu eu profiadau a siarad yn rhydd am PTSD a'r straen o weithio yn ystod y pandemig. Pan oeddem yn siarad am y jin, cafwyd cymeradwyaeth fawr ac, yn wir, fe gynhesodd hynny’r ystafell.

Pa ddarn o gyngor fyddech chi'n ei roi i eraill sy'n ystyried sefydlu brand gwirodydd?

Hoffem drosglwyddo tri darn o gyngor

– Cyfrif popeth a chadw cofnodion bob amser;

- Mae'n sector cymhleth iawn i fentro iddo, felly mae cael mentor da yn amhrisiadwy i'ch helpu i dorri drwy'r tâp coch;

ac Yn olaf – mae'n rhaid i chi ei garu – eich brand, eich jin – mae'n rhaid i chi wybod am beth mae'n sefyll a bod yn driw iddo..

Welsh Sisters – Y Manylion Enw'r Brand: Welsh Sisters Jin: Morwyn; The Captain’s Wife Perchnogion y Brand: Becky Jones a Tania Kenny Distyllu Ers: 2019/p> Gwasanaethau In The Welsh Wind: Cymorth ymgynghori a thrwyddedu, Datblygu Ryseitiau; Cynhyrchu parhaus (distyllu a photelu) Prynwch Jin Welsh Sisters: ar-lein ac o Wallys Deli, Caerdydd, Siop fferm Cherry Picked, Sarnau, Naturally Scrumptious, Aberaeron, a Taylors, Caerfyrddin. Ar gael y tu ôl i'r bar yn The Sea Horse , Ceinewydd a The Duke of Richmond, Hackney Rhannwch ar Facebook Rhannwch ar Twitter

Cymraeg