Mae’r gwaith i ddatblygu proffil botanegol Declaration Gin, gyda sylfaenwyr y brand yn Declaration Drinks, yn enghraifft wych o'r hyn sydd wrth wraidd ein gwasanaeth gwirodydd brand personol – sef cymryd cysyniad ar gyfer diod a gwireddu’r weledigaeth honno. Wedi'i ysbrydoli gan gariad cyn-gapten criced Lloegr Michael Vaughan at griced a jin, y cyfarwyddyd ar gyfer Declaration Gin oedd creu jin sych a oedd yn dathlu rhai o genhedloedd criced mawr y byd, ond a fyddai hefyd yn sefyll ar ei ddwy droed ei hun, gan ddatgan ei hun yn jin premiwm ynddo'i hun.

Mae Rachael ym mhencadlys Declaration wedi rhannu'r stori y tu ôl i'r jin, sefydlu Declaration Drinks, a'i barn am weithio gydag In the Welsh Wind i greu Declaration Gin.

 

Beth yw eich stori?

Wrth wraidd Declaration Drinks, criw o ffrindiau ydyn ni sy'n rhannu cariad at jin ac a ddechreuodd ystyried sut olwg a blas allai fod ar ein jin ein hunain, a beth fyddai ei stori. Wrth i ni drafod y peth, dros sawl jin a thonig o amgylch bwrdd y gegin, crisialodd y syniad a phenderfynon ni greu ein brand jin ein hunain. Fodd bynnag, roedd yn bwysig i Michael, i’r tîm ac i gyfanrwydd y jin ein bod i gyd yn rhan o'r holl broses greu.

Sut ddaethoch chi ar draws In The Welsh Wind?

Ar ôl penderfynu mynd amdani, dechreuom wneud ymchwil i ganfod sut allem greu ein jin a ble allem ei ddistyllu. Gwyddem ein bod am gael rhywbeth gwahanol, a’n bod am weithio gyda thîm o ddistyllwyr a oedd wir yn gofalu am eu crefft ond a fyddai hefyd yn gwrando ar ein stori, i greu jin gwirioneddol bwrpasol. Daethom ar draws In The Welsh Wind wrth chwilio’r rhyngrwyd a chawsom ein denu at y syniad o weithio gyda'r ‘rebeliaid’ o ddistyllwyr hyn allan yng Ngorllewin Cymru. Ffoniais y ddistyllfa yr un prynhawn, a chael sgwrs hir gydag Alex. Cawsom ein hysbrydoli’n fawr o’i glywed yn disgrifio'r ddistyllfa a'r broses y byddent yn ein tywys drwyddi i ddarganfod ein jin.

Pa rai o wasanaethau In the Welsh Wind ydych chi wedi'u defnyddio?

Treuliwyd diwrnod gydag Alex ac Ellen yn y ddistyllfa, yn profi ryseitiau a’u haddasu er mwyn taro’r hoelen ar ei phen. Roeddem am gael jin datganiad a fyddai'n cynrychioli mannau lle'r oedd Michael wedi treulio rhai o'i amseroedd mwyaf cofiadwy fel cricedwr, ond a fyddai hefyd yn sefyll ar ei draed ei hun yn y farchnad jin premiwm. Roeddem yn gwybod ein bod am gynnwys te Darjeeling, ac fe wnaeth Alex ein helpu i gyrchu hwn, ynghyd â sinsir o Awstralia a gwraidd licris o Swydd Efrog. In the Welsh Wind sy’n distyllu a photelu jin Declaration o hyd.

Unrhyw fomentau allweddol/amlwg/straeon doniol o'r cyfnod datblygu?

Does dim un foment yn amlycach na’r lleill – roedd y diwrnod darganfod jin yn wych. Roeddem yn teimlo ein bod wedi chwarae rhan wirioneddol yn yr holl broses, ac eto roedd yn hawdd iawn. Oherwydd gwybodaeth a phrofiad Alex, yn ogystal â'i barodrwydd i wrando ar ein dymuniadau, roeddem yn gallu addasu ein rysáit nes ein bod oll yn gwbl fodlon arni.

Pa ddarn o gyngor fyddech chi'n ei roi i eraill sy'n ystyried sefydlu brand gwirodydd?

Mae'n hanfodol sicrhau eich bod yn gweithio gyda'r bobl iawn – tîm sy'n datrys problemau ond sydd hefyd yn cymryd yr amser i ddeall eich gweledigaeth ac a fydd yn eich helpu i'w gwireddu.

Declaration Gin – Y Manylion

Enw'r Brand: Declaration Dry Gin

Perchnogion y Brand: Declaration Drinks

Distyllu Ers:2019

Gwasanaethau In The Welsh Wind: Datblygu Ryseitiau; Cynhyrchu parhaus (distyllu a photelu)

Prynwch Declaration Gin:  ar-lein  ac o Selfridges. Mae Declaration Gin hefyd ar gael yng ngrŵp Luxury Family Hotels; Dakota Hotels; Gaucho a The Stafford yn Llundain

 

Cymraeg